Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 – Veiligheid en Privacy
Artikel 15 - Diversen
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door It’s Given B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en It’s Given B.V.;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of It’s Given B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de rechtspersoon en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen It’s Given B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en It’s Given B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: It’s Given B.V.
Handelend onder de naam/namen:
- Given

Vestigingsadres:
It’s Given B.V.
Koningin Wilhelminaplein 13
1062 HH Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 617 36 77

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: customerservice@givenfashion.com

KvK-nummer: 58190791
Btw-nummer: NL852918574B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van It’s Given B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen It’s Given B.V. en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal It’s Given B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij It’s Given B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden It’s Given B.V. niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a) de prijs inclusief belastingen;
  b) de eventuele kosten van aflevering;
  c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d) de wijze van betaling en aflevering; 
  e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en 
  f) het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De consument kan bij It's Given B.V. een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.givenfashion.com volledig in te vullen.
 2. It’s Given B.V. zendt consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat It’s Given B.V. de bestelling van consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 2 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door It’s Given B.V. is verzonden. 
 4. It’s Given B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zonder dat It’s Given B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan It’s Given B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 
 2. Indien dit niet het geval is, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
 3. Tijdens dit termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan It’s Given B.V. retourneren, conform de door It’s Given B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal It’s Given B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door It’s Given B.V. alleen worden uitgesloten indien It’s Given B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  a) die door It’s Given B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of 
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs

 1. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door It’s Given B.V.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

It’s Given B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. It’s Given B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan It’s Given B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal It’s Given B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. De door It’s Given B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal It’s Given B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij It’s Given B.V..

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan It’s Given B.V. voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan It’s Given B.V. te melden.
 3. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is It’s Given B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door It’s Given B.V.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. It’s Given B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Op het moment van ontvangst zal consument controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen.
 3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien consument dit niet binnen 14 dagen tijd aan It’s Given B.V. heeft gemeld.
 4. Bij It’s Given B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door It’s Given B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Veiligheid en Privacy 

 1. Indien de consument Producten koopt van It’s Given B.V. mag It’s Given B.V. de consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van It’s Given B.V. meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd of KAN gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief. 
 2. Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van It’s Given B.V. van toepassing. Deze zijn vinden onder 'Privacy Policy' op de Website.

Artikel 15 - Diversen 

 1. Wanneer door It’s Given B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat It’s Given B.V. deze algemene voorwaarden soepel toepast. 
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met It’s Given B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door It’s Given B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. It’s Given B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.